Adatkezelési Tájékoztató

 

Ezt az adatkezelési tájékoztatót annak érdekében készítettük, hogy világosan és átláthatóan közöljük azokat az információkat, amelyeket a Növényi Alapú Élelmiszereket Gyártók és Forgalmazók Országos Szövetsége gyűjt és kezel a weboldalán (negyosz.hu) keresztül. Az adatvédelem és a személyes adatok biztonságának garantálása érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat.

 

Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Növényi Alapú Élelmiszereket Gyártók és Forgalmazók Országos Szövetsége

Cím: 1138 Budapest, Párkány utca 12. 7.em/43.ajtó

E-mail: info@negyosz.hu

Telefonszám: +3620-358-4774 

 

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

1.) Kapcsolatfelvételi űrlap (Kapcsolat menüpont alatt):

A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül bekért nevet és e-mail címet kizárólag az adminisztratív kapcsolattartás céljából használjuk fel.

 2.) Tagsági jelentkezés (Regisztráció menüpont alatt):

A tagsági jelentkezés során bekért nevet, e-mail címet és telefonszámot kizárólag a tagsággal kapcsolatos ügyintézéshez használjuk fel. Ezek az adatok segítik szövetségünket a tagsági jogok biztosításában és a kapcsolattartásban.

 3.) Manifesztó aláírása (Manifesztó menüpont alatt):

A manifesztó aláírásakor bekért adatok (név, képviselt szervezet neve, pozíció, e-mail cím, telefonszám) kizárólag a manifesztó elfogadásához és a képviselt szervezetek azonosításához szükségesek. A képviselt szervezet logóját a weboldalon történő megjelenítés céljából tároljuk, és azt csak a képviselt szervezet jóváhagyásával használjuk.

4.) Hírlevél feliratkozás (pop up ablak és menüpont):

A hírlevél feliratkozás során bekért nevet és e-mail címet kizárólag a hírlevél küldéssel kapcsolatos ügyintézéshez használjuk fel. Ezek az adatok segítik szövetségünket a kért szolgáltatás teljesítésében és a kapcsolattartásban. A megadott adatokat a Mailerlite hírlevélküldő rendszere kezeli, azokhoz külső személy nem fér hozzá. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni, és a feliratkozáshoz jelen adatkezelési tájékoztató elfogadása szükséges.

5.) Hozzászólások

Hozzászólás létrehozásakor a hozzászóló nevét, e-mail címét, honlapcímét kezeljük kapcsolattartási céllal, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. 

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólás tartalma és a hozzászóló profilképe is megjelenik nyilvánosan.

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Az adatkezelés jogalapja 

A kapcsolatfelvételi űrlap használata, valamint a Manifesztó aláírásakor bekért adatok kezelése során az adatkezelés jogalapja a megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása. 

Tagsági jelentkezés (Regisztráció) során az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (tagi nyilvántartás és kapcsolattartás) teljesítéséhez szükséges.

A honlapon bejelentkező felhasználó IP címét, bejelentkezési idejét az informatikai biztonság biztosítása céljából kezeljük.

Adattárolás időtartama
Az adatokat csak annyi ideig tároljuk, amennyi szükséges a fenti célok eléréséhez, illetve az adatokat az érintett vagy a jogszabályok által előírt határidőkig megőrizzük. Az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatokat az érintett hozzájárulásának

visszavonásáig kezeljük. Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulást e-mailben vonhatja vissza.

Hozzászólás 

Ha hozzászólást hoz létre, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek, melyet minden felhasználó bármikor megtekinthet, szerkeszthet vagy törölheti a személyes adatait (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználónevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Sütik

Hozzászólás írása esetén a megadott nevet, e-mail címet és honlapcímet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál,  így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitöltenie. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogat a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngészője elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárja a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöli, a bejelentkezés két hétig tárolódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkeszt, egy újabb sütit tárol el a böngésző. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot,  csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztett és egy nap múlva jár le az érvényessége.

Adatfeldolgozó

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe: Websupport Magyarország Kft. (H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., info@mhosting.hu) aki a tárhelyszolgáltatást végzi.

Adattárolás és biztonság

Az adatokat biztonságosan tároljuk, csak az arra jogosultak férhetnek hozzá. Az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, módosítás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal vagy törlés ellen védelmi intézkedéseket alkalmazunk.

 Adattovábbítás

Az adatokat harmadik feleknek nem adjuk át, kivéve, ha azt jogszabály kötelezővé teszi.

 Az érintettek jogai

Az érintettek bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az általuk megadott személyes adatokról, valamint kérhetik azok helyesbítését vagy törlését..

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

  • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
  • helyesbítéshez való jog,
  • törléshez és „elfeledtetéshez” való jog,
  • adatkezelés korlátozhatóságához való jog
  • hordozhatósághoz való jog,
  • tiltakozáshoz való jog.

Tájékoztatjuk, hogy automatizált adatkezelést, profilalkotást nem alkalmazunk.

A személyes adataihoz való hozzáférés joga

 Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt információkhoz (például az adatkezelés célja, jogalapja, az adatkezelés időtartama,  stb.) hozzáférést kapjon.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát köteles az Ön rendelkezésére bocsátani. 

A személyes adatai helyesbítéséhez való joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat,  és jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak kiegészítését.

 A személyes adatai törléséhez, „elfeledtetéséhez” való joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ön személyes adatait, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje azokat, meghatározott feltételek esetén.

Az „elfeledtetéshez” való jog a törléshez való jog online környezetbe történő kiterjesztését jelenti, amely alapján, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Ön személyes adatát, és azt törölni köteles, köteles megtenni ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az Ön személyes adatait kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga

Önt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza, közismertebb nevén zárolja az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

1.d)Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A személyes adatai hordozhatóságához való joga

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, és egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 A személyes adatai kezelése elleni tiltakozási joga

Ön  bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint személyes adatait a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően

kezelnénk. 

 Oldalunkon a adatkezeléshez, adatvédelemhez kapcsolódó jogait a következőképpen gyakorolhatja: 

A manifesztó aláírása során feltöltött logó esetében az érintett jogosult visszavonni a hozzájárulását.

A weboldalunkon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely azokat az adatokat tartalmazza, amiket korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. 

Az érintett kérheti továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatát töröljük. Ezt a kérést e-mailben tudja megtenni. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználónevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az e-mail fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

 Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszoljuk meg. Szükség esetén – figyelembe véve a panaszok összetettségét és  számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

 Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

 A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

 Jogorvoslati lehetőségek

 Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 Tájékoztatjuk emellett arról is, az adatvédelmi hatóság mellett bírósági jogorvoslati jogával is élhet  a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt (a törvényszékek elérhetőségéről az alábbi linken tájékozódhat: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 A Növényi Alapú Élelmiszereket Gyártók és Forgalmazók Országos Szövetsége minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát és védelmét.

Amennyiben további kérdései vagy észrevételei vannak az adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@negyosz.hu e-mail címen.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023. 10. 14. napjától érvényes.